Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 19 2018

23:05
23:05
Śmieszne, ale pocieszyła mnie Twoja rada: „bądź dobrej myśli, bo po co być złej”. Rzeczywiście, przy tak wielkim braku jakiegokolwiek wpływu na los nasza myśl i jej rodzaj nie ma większego znaczenia. Ba, ale trudno o tym wciąż pamiętać.
— Mrożek do Lema
12:04
8601 ccf3 500
Reposted fromtfu tfu viagdziejestola gdziejestola
12:03
W każdym z nas jest dość istotny obszar tajemnicy i odrębności. Nawet jakby się bardzo chciało, to się nie wpuści tam drugiej osoby. W hiszpańskim jest na to słowo „incommunicado” – obszar nieprzekazywalny.
— Danuta Golec w rozmowie z Grzegorzem Sroczyńskim, "Kochaj wystarczająco dobrze"
Reposted fromcudoku cudoku viagdziejestola gdziejestola
12:02

January 18 2018

23:38
0408 e2fc
Reposted fromturquoise turquoise viaslowianecznik slowianecznik
23:38
7456 4117 500
Mgławica Laguna
Reposted fromnyaako nyaako viaslowianecznik slowianecznik
23:38
23:37
6517 289a 500
Aleksander Gierymski, Ogród Saski, 1887
23:29
3916 8195
Reposted fromDamnjan Damnjan viaCzarnyKaptur CzarnyKaptur
23:22
23:22
1997 b5b2 500
Reposted fromtwice twice viaiamanartist iamanartist
23:21
Mnie trzeba strasznie, bez pamięci kochać i trzymać z całej siły. Inaczej nie ma mnie.
— Witkacy
23:19
1229 709a 500
Reposted fromnatelle natelle viaiamanartist iamanartist

January 15 2018

00:15
00:14
00:12
7043 a6b1 500
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viajoannna joannna
00:11
3003 142d 500
Reposted fromgreengables greengables viadelavide delavide

January 13 2018

21:12
1446 446c 500
Reposted fromPoranny Poranny vialexxie lexxie
21:11
4537 7bdb
Reposted fromrawriot rawriot vialexxie lexxie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl