Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 06 2017

14:30
14:30
9530 f792
Reposted fromsoupdujour soupdujour vialeksandra leksandra
14:29
3557 4090
14:27
6623 d8a4 500
Reposted fromcourtney97 courtney97 vialeksandra leksandra
14:26
6115 3619
Reposted frombun bun viacocaineblues cocaineblues

December 05 2017

13:30
0215 402d 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viagdziejestola gdziejestola
13:28
7141 b4fe
Reposted fromwiecejnic wiecejnic viajointskurwysyn jointskurwysyn
13:28

inappropriatewords:

zkhtr:

i need my space unless youre the right person then dont go anywhere

Why is this so accurate

Reposted fromgreggles greggles viajointskurwysyn jointskurwysyn
13:24

Głos

Kaleczą się i dręczą
milczeniem i słowami
jakby mieli przed sobą
jeszcze jedno życie

czynią tak
jakby zapomnieli
że ich ciała
są skłonne do śmierci
że wnętrze człowieka
łatwo ulega zniszczeniu

bezwzględni dla siebie
są słabsi
od roślin i zwierząt
może ich zabić słowo
uśmiech spojrzenie

Tadeusz Różewicz
Reposted fromcudoku cudoku viaajmaga ajmaga
13:23
13:22
13:22
13:21
7713 9535
Reposted fromgdziejestola gdziejestola
13:21
1258 014b
Reposted fromlittlefool littlefool viagdziejestola gdziejestola

November 29 2017

22:10
22:08
5149 6b70
Reposted fromcaraseen caraseen viacholera cholera
22:00
22:00
4398 60ca
Reposted fromursa-major ursa-major viasilence89 silence89
22:00
6780 a0c9
Reposted fromursa-major ursa-major viasilence89 silence89
21:59
Reposted fromshakeme shakeme viaajmaga ajmaga
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl