Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 14 2017

22:31
9160 ea54
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viahormeza hormeza
22:30
6791 c5ac 500
Reposted fromladypsychosexy ladypsychosexy viahormeza hormeza
22:29
9413 eedf 500
Reposted fromwszyscyumrzemy wszyscyumrzemy viahormeza hormeza
22:28
4802 7700
Reposted fromunco unco viajoannna joannna
22:28
Reposted fromheima heima viajoannna joannna
22:28
2214 b0e8 500

November 09 2017

21:39
9353 c235
Reposted fromamatore amatore viamaardhund maardhund
21:39

vanmorison:

my life is constantly just an inner monologue of “why did I do that”

Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir
21:10
7679 bc76
21:10
8248 ec34
Reposted fromciarka ciarka vialekkaprzesada lekkaprzesada
21:09
8500 e172 500
Reposted fromtwice twice vialekkaprzesada lekkaprzesada
20:59
3376 d877
Reposted frombrumous brumous viacoolkidscantdie coolkidscantdie
20:59
20:58
8071 f3c2 500
Reposted fromrol rol vialekkaprzesada lekkaprzesada
20:10
Bovaryzm – postawa rozczarowania wiążąca się z poczuciem niezgodności pomiędzy wyidealizowanym obrazem własnej osoby a rzeczywistością. Jednostki przejawiające taką postawę są wiecznie niezaspokojone, skłonne do egzaltacji i zachowań romantycznych, przy jednoczesnym deprecjonowaniu rzeczywistości.
20:10
Miałem ochotę przestać istnieć. Nie, nie popełnić samobójstwo, nie umrzeć ale przestać istnieć. Zamienić się w nic.
— Mroki, Jarosław Borszewicz
Reposted fromolakocie olakocie vialekkaprzesada lekkaprzesada
20:04
Maria Pawlikowska-Jasnorzewska
Reposted fromgdziejestola gdziejestola vianieobecnosc nieobecnosc
20:03
Czasami człowiek bardzo długo nie podnosi się po upadku, bo wmawia sobie, że już dawno to zrobił. Ale tak naprawdę nadal leży na ziemi i dziwi się, dlaczego ból nie mija.
— Martyna Senator – Z popiołów
20:03
Nie ma drugich szans, są tylko inne. Jakąkolwiek podejmiesz decyzję, życie zawsze będzie inne niż wtedy, gdybyś podjął inną.
— Simon Beckett
Reposted frommefir mefir vialekkaprzesada lekkaprzesada
20:02
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl