Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 09 2017

21:39
9353 c235
Reposted fromamatore amatore viamaardhund maardhund
21:39

vanmorison:

my life is constantly just an inner monologue of “why did I do that”

Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir
21:10
7679 bc76
21:10
8248 ec34
Reposted fromciarka ciarka vialekkaprzesada lekkaprzesada
21:09
8500 e172 500
Reposted fromtwice twice vialekkaprzesada lekkaprzesada
20:59
3376 d877
Reposted frombrumous brumous viacoolkidscantdie coolkidscantdie
20:59
20:58
8071 f3c2 500
Reposted fromrol rol vialekkaprzesada lekkaprzesada
20:10
Bovaryzm – postawa rozczarowania wiążąca się z poczuciem niezgodności pomiędzy wyidealizowanym obrazem własnej osoby a rzeczywistością. Jednostki przejawiające taką postawę są wiecznie niezaspokojone, skłonne do egzaltacji i zachowań romantycznych, przy jednoczesnym deprecjonowaniu rzeczywistości.
20:10
Miałem ochotę przestać istnieć. Nie, nie popełnić samobójstwo, nie umrzeć ale przestać istnieć. Zamienić się w nic.
— Mroki, Jarosław Borszewicz
Reposted fromolakocie olakocie vialekkaprzesada lekkaprzesada
20:04
Maria Pawlikowska-Jasnorzewska
Reposted fromgdziejestola gdziejestola vianieobecnosc nieobecnosc
20:03
Czasami człowiek bardzo długo nie podnosi się po upadku, bo wmawia sobie, że już dawno to zrobił. Ale tak naprawdę nadal leży na ziemi i dziwi się, dlaczego ból nie mija.
— Martyna Senator – Z popiołów
20:03
Nie ma drugich szans, są tylko inne. Jakąkolwiek podejmiesz decyzję, życie zawsze będzie inne niż wtedy, gdybyś podjął inną.
— Simon Beckett
Reposted frommefir mefir vialekkaprzesada lekkaprzesada
20:02
20:01
Mnie trzeba strasznie, bez pamięci kochać i trzymać z całej siły. Inaczej nie ma mnie.
— Witkacy
20:01
0167 7629
Reposted fromwagabunda wagabunda vialekkaprzesada lekkaprzesada
20:01
7330 c229 500

vrtoglavicazanosa:

La jalousie / Jealousy  (2013)

Reposted fromtwice twice vialekkaprzesada lekkaprzesada
20:01
3321 6aa8 500

1337tattoos:

Olga Nekrasova

20:00
2718 4ad8
Reposted fromkotowate kotowate vialekkaprzesada lekkaprzesada
20:00
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl