Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 19 2017

21:06
21:06
21:04
9097 0609 500

lostinpersona:

Darling, John Schlesinger (1965)

20:51
9501 36b2 500
The Black Sea at night - Ivan Aivazovsky, 1879
20:49
6782 bcca
Reposted fromfilmowy filmowy viazapominanie zapominanie
20:48
9153 3df1 500
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viazapominanie zapominanie
20:47
9352 34c8
Reposted fromLittleJack LittleJack viazapominanie zapominanie
20:43
9274 6cf7 500
Marcin Świetlicki
Reposted frommhsa mhsa viazapominanie zapominanie
20:43
9508 f516 500

The Science of Sleep (2006)

Reposted fromerial erial viazapominanie zapominanie
20:29
8239 7b32
Reposted frommaszka maszka viahormeza hormeza
20:28
4636 1030 500
Reposted fromsarazation sarazation viatwice twice
20:28

australiansanta:

a fun and interesting fact about me is that im a fucking idiot

Reposted fromzurawianiaczka zurawianiaczka viatwice twice
20:27
6022 dcf2 500
Reposted fromchudosc chudosc vialeksandra leksandra
20:27
7875 22b6 500
20:26
Reposted fromtwice twice vialeksandra leksandra
20:26
1028 6408
20:26
2541 4a6f
Reposted fromretaliate retaliate viagdziejestola gdziejestola
20:24
20:24
7509 19ad
Reposted fromhello-im-psycho hello-im-psycho viahormeza hormeza
20:22
Jestem daleko posuniętym introwertykiem, więc noszę w sobie to złudne przekonanie, że cały świat jest we mnie. Że wystarczy mi długo i cierpliwie grzebać w samym sobie, żeby dogrzebać się wszystkiego, co można spotkać na zewnątrz. Miewałem zresztą długie okresy w życiu, kie­dy się zamykałem i w ogóle nie odczuwałem potrzeby kontaktu z ludźmi. W ludziach, którzy są dookoła, nie szu­kam podniety czy olśnień.
— Piotr Najsztub
Reposted fromPiatek13 Piatek13 viagdziejestola gdziejestola
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl