Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 09 2017

23:15
23:14
2496 724a 420

partofmypersonality:

Halina Poświatowska

23:14
8773 754a 420
Reposted frompierdolony pierdolony viapanigrabarz panigrabarz
23:13
9561 d2d6 420
Reposted fromseverine severine viapanigrabarz panigrabarz
23:13
7513 f4cb 420

gardenoflovee:

my 5 year plan includes living in one of these (at Saint Louis University)

May 05 2017

13:46
To już lepiej, żeby pan był nieśmiały, niż miałby pan być pospolity.
— W. Myśliwski
Reposted fromrol rol viabrzask brzask
13:45
5859 3a4e 420
Reposted fromrol rol viacholera cholera
13:45
1582 0bf6 420
Reposted fromkammerflimmern kammerflimmern viacholera cholera
13:44
6057 67a1 420
Reposted fromspring-flow spring-flow viabrzask brzask
13:43
Nic z tego, dzieciaku. Do niczego nie dojdziesz tutaj, nie masz nawet co o tym myśleć. Do końca życia będziesz nalepiał na ścianach własne sny.
— Marek Hłasko, Następny do raju
Reposted fromintotheblack intotheblack viabrzask brzask
13:41
Kto tam u ciebie jest?


Już spakowałam twoje książki,
włożyłam do wielkiej paczki, 
kupiłam sznur, niedługo wyślę.
Tamte pieniądze z białej szafki
oddałam, rzecz jasna, matce.
Prawie już o tobie nie myślę.

Czasem dzwonię w nieważnej sprawie, 
na przykład - choruje pies.
Nic już nie wiem, nie pytam prawie.
I tylko ten stuk, ten stukot w głowie:
kto tam u ciebie jest, kto tam jest...
Kto tam jest, czyja grzechocze jak grzech kostka lodu,
kto tam jest, od wschodu do zachodu...

Ręce mam teraz bardziej spokojne,
do miast już się tak nie rwę.
Wciąż lubię wiatr i dużo czytam.
Myślę o śmierci zanim zasnę,
bo to jest być może powrót.
Jestem wciąż niejasna, niesyta...

Czasem dzwonisz w nieważnej sprawie
i to jest prawdziwy gest.
Nic już nie wiem, nie pytam prawie.
I tylo ten stuk, ten stukot w głowie,
kto tam u ciebie jest, kto tam jest...


- A. Osiecka
13:33
1316 5afe 420
Reposted fromwestwood westwood viabrzask brzask
13:33
5981 4dbf 420
Reposted fromAmericanlover Americanlover viabrzask brzask
13:33

Nau­czy­ciel­ka w li­ceum na­ryso­wała kredą na tab­li­cy pun­kt i za­pytała:
- Co widzicie?
Za­padła głucha cisza, bo uczniowie zgłupieli, nie wie­dzieli, jak od­po­wie­dzieć na tak pos­ta­wione py­tanie. Wreszcie pry­mus pod­niósł rękę i od­po­wie­dział:
- Widzę pun­kt na­ryso­wany kredą na tab­li­cy.
Wszys­cy odet­chnęli z ulgą, po­nieważ wreszcie zna­lazł się od­ważny, który naz­wał to, co wszys­cy chcieli tak właśnie naz­wać, ale wstydzi­li się mówić coś tak dla wszys­tkich oczy­wis­te­go.
Nau­czy­ciel­ka od­parła:
- Wczo­raj to sa­mo py­tanie za­dałam przed­szko­lakom. Czy wiecie, co od­po­wie­dzieli? Że to ko­niec pa­piero­sa, oko pta­ka, słup te­leg­ra­ficzny widziany z góry, ka­myk, gwiaz­da, łepek szpil­ki, krop­la wo­dy, mias­to zaz­naczo­ne na ma­pie, je­den pieg, ziar­nko piep­rzu, Ziemia widziana z da­lekiego kos­mo­su...

Patrz inaczej.

— Teatr Trzy Rzecze
Reposted fromgosienia gosienia viabrzask brzask
13:32
3008 b83e 420
Reposted fromretaliate retaliate viabrzask brzask
13:31

oamisoa:

I love it when people tell me about me because I have no idea who I am

Reposted fromhelpmeimhungry helpmeimhungry viabrzask brzask
13:30
4584 99fb 420
Reposted fromrainbowarrior rainbowarrior viabrzask brzask

April 07 2017

17:02
9250 3003 420
Reposted fromhisteryczna histeryczna viacholera cholera

April 06 2017

21:43

April 04 2017

00:17
2558 376b 420
Naukowo. 
Reposted fromi-ann i-ann viabumpy bumpy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl