Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 15 2018

22:12
8509 47ed 500
Reposted fromchristineroad christineroad viaister ister
22:11
1409 1c14
Reposted fromretro-girl retro-girl viabeattman beattman
22:10
Miałem przyjaciela, ale umarł. Tak naprawdę człowiek został, ale przyjaciel umarł.
Reposted fromstopme stopme viacojest cojest
22:10
7661 1994
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viacojest cojest

May 14 2018

05:20
5220 3022 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viahormeza hormeza
05:20
4922 3e48 500
Reposted fromagridoce agridoce viahormeza hormeza
05:20
8061 17cf 500

trianglesaremyfav:

i wanna go here and sleep in a tent and wake up to the birds singing

Reposted fromlifeless lifeless viabeattman beattman

May 06 2018

20:41
   
20:25
2585 e3e7 500
20:24
(...) było mi już wszystko jedno, a może byłem nawet dalej: już poza rozpaczą i już poza gniewem. Ludzie nie wiedzą naprawdę, ile obojętności jest w nich i jak bardzo obojętne może się wszystko stać pewnego dnia; i dobrze, że nie wiedzą.
— Hłasko/Opowiadania
Reposted fromsfeter sfeter viaamphetaminelogic amphetaminelogic

May 05 2018

19:15
7607 b473
Reposted fromquirk quirk viamaardhund maardhund
19:13
Reposted fromshakeme shakeme viamaardhund maardhund
19:12
19:12
8088 ca06 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaginger-gato ginger-gato
19:03
9829 6b2d 500
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss vialaters laters
18:57
3152 31c9
Reposted fromkarahippie karahippie viafotoplastikon fotoplastikon
18:56
18:54
18:52
Bywało, chodzę, jem, rozmawiam, myślę przytomnie, rozpatruję się w pięknej okolicy, nawet śmieję się i jestem wesół, a mimo to czuję jakieś tępe ukłucie, jakiś drobny niepokój, jakąś nieskończenie małą obawę.
— Bolesław Prus "Lalka"
Reposted frombarock barock viatakeyoutomygrave takeyoutomygrave
18:52
3055 61b8 500
Reposted fromstockholmsyndrome stockholmsyndrome viacziczi cziczi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl