Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 11 2019

14:51
When looking back doesn’t interest you any more you’re doing something right.
Reposted fromhwaiting hwaiting viahormeza hormeza
14:50
8768 b84f 500
Reposted from4777727772 4777727772 viahormeza hormeza
14:47
5355 65da 500
Reposted fromOnlyGreen OnlyGreen viamikrokosmos mikrokosmos

February 28 2019

22:22
4652 f256 500
Good Fortune, René Magritte, 1919.
22:21
Reposted fromshakeme shakeme viamissyseepy missyseepy

February 24 2019

12:46
1632 d366 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viabeattman beattman
12:46
5114 860f 500
Reposted fromretro-girl retro-girl vialeksandra leksandra
12:46
3469 0d0e 500
12:23
12:23

February 18 2019

17:54
17:48
Nie wiesz co pamiętasz, dopóki nie spróbujesz tego opowiedzieć. I nie wiesz co tak naprawdę sądzisz na dany temat, dopóki nie zaczniesz się o to z kimś kłócić. W samotności nie jesteś nawet świadomy swoich sprzeczności.
— Jacek Dukaj “Perfekcyjna niedoskonałość”
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viaonlyhedone onlyhedone
17:48
Reposted from4777727772 4777727772 viaonlyhedone onlyhedone
17:48
7481 ca38 500
Reposted fromsavatage savatage viaonlyhedone onlyhedone
17:47
 
Reposted from4777727772 4777727772 viaonlyhedone onlyhedone
17:47
"Jest taki rodzaj samotności, wynikający z poczucia niezrozumienia, gdy się wie rzeczy, o których inni nie wiedzą, i nie bardzo jest to komu przekazać, bo w gruncie rzeczy nie bardzo to innych interesuje".
— Ryszard Kapuściński
Reposted fromhelven helven viaonlyhedone onlyhedone
17:45
8582 5231
Reposted fromrevalie revalie viaonlyhedone onlyhedone
17:32
8319 45a3 500
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viakropq kropq
17:29
Jak dobrze Mogę zbierać
jagody w lesie
myślałem
nie ma lasu i jagód.

Jak dobrze Mogę leżeć
w cieniu drzewa
myślałem drzewa
już nie dają cienia.

Jak dobrze Jestem z tobą
tak mi serce bije
myślałem człowiek
nie ma serca.
— Tadeusz Różewicz
Reposted fromolewka olewka viafantasmagorycznie fantasmagorycznie
17:27
6495 5357 500
Taki komplement, to ja rozumiem.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl