Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 21 2018

17:14
17:14
Czasem czuję się, jak gdybym był jednouszny, jednooczny, półsercowy... Czasem wszystko mnie mija, żyję tylko połową siebie. A czasem znów jestem wielouszny, wielooczny, wielosercowy; po prostu nie mieszczę siebie w sobie.
— Jarosław Borszewicz – Mroki
Reposted fromunr-eal unr-eal viajointskurwysyn jointskurwysyn
17:13
17:13
Reposted fromposzum poszum viajointskurwysyn jointskurwysyn
15:29
Be smart, be strong, be proud, live honorably and with dignity, and just hold on.
— James Frey, A Million Little Pieces
Reposted fromoutoflove outoflove viaverronique verronique
15:26
6372 b417
15:26
Nature helps me clear my mind 🌲 🌿
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viaajmaga ajmaga
15:25
5288 80f7 500
Reposted fromladypsychosexy ladypsychosexy viaister ister
15:25
8728 d3aa 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viacalineczka calineczka
15:24

February 20 2018

14:46
5575 1b6a 500
Reposted fromnutt nutt vialexxie lexxie
14:43
6785 c925
Reposted fromAmericanlover Americanlover viajoannna joannna
14:41
14:40
0834 2939
Reposted fromshake shake viagdziejestola gdziejestola
14:40
1542 b2f7 500
Reposted fromparrtyzant parrtyzant viagdziejestola gdziejestola
14:38

February 18 2018

19:41
5200 ceb4 500
Wiersze o moim psychiatrze 3
Reposted fromcytatyzksiazek cytatyzksiazek viacholera cholera
19:40
3868 c17f 500
Reposted frommyrla myrla viahormeza hormeza
19:39
Zobaczyłem światło więc przyszedłem. Zadzwoniłem i otworzyłaś.
Nie przyszedłem rozmawiać, nie przyszedłem się kłócić,
nie przyszedłem prowadzić odwiecznej wojny.
Ja przyszedłem się kochać.

Mam już jeden nóż w plecach i nie ma tam miejsca na następne.
Odpada dylemat: kawa - herbata?
Przyszedłem się kochać.

Zobaczyłem światło więc przyszedłem. Zadzwoniłem i otworzyłaś.
Nie przyszedłem rozmawiać. Nie przyszedłem namawiać.
Nie przyszedłem zbierać podpisów. Nie przyszedłem pić wódki.
Ja przyszedłem się kochać.
— Marcin Świetlicki, 'Olifant'
Reposted fromwiolanta wiolanta viahormeza hormeza
19:35
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl